En dag på förskolan

Vi tror på att alla barn kan utvecklas genom att möta utmaningar på rätt nivå och med rätt stöd. Läroplanen för förskolan genomsyrar allt vi gör. Vi erbjuder en utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet där barnen står i fokus. Genom att barnen får upptäcka och utforska omvärlden, med pedagogerna som medupptäckare, läggs grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik. 

Vi arbetar med barnen i mindre grupper under dagen för att de ska utvecklas utifrån sin egen förmåga. Det ger barnen möjlighet att skapa relationer, känna tillhörighet och lära av och med varandra. Vi vill lära barnen att hitta sina styrkor, bli medvetna om sina möjligheter och att utveckla sina förmågor utifrån de utmaningar de stöter på. 
Dagarna innehåller planerad och spontan undervisning både ute och inne. Vi erbjuder dagar på förskolan som innehåller både aktiviteter och vila flera gånger under dagen, anpassade efter barnens behov. 

”Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.” 

(Lpfö s.7)

Exempel på aktiviteter 
under en dag:

Frukost

Fruktstund

Lunch

Mellanmål

Utevistelse

Planerad verksamhet utifrån vårt projekt

Lek

Vila

Sovstund

I rutinsituationer som påklädning uppmuntrar vi barnen att försöka själva utifrån deras förmåga. De som erövrat kunskapen i att klä på sig inför utevistelsen hjälper sina kompisar.

Delaktighet & inflytande

Barnen är delaktiga i utbildningen och vi utgår från deras intresse och behov under terminens gång. Vi lyssnar in barnen, är medupptäckande pedagoger, fångar upp barnens intressen och spinner vidare på dessa.

Vi arbetar efter de fyra M:n i pedagogernas roll: Medupptäckande, Medagerande, Medundersökande och Medupplevande